rsz_img_14471
Team Mentors:
Vassilios Petridis, Professor
Zoe Doulgeri, Professor
Loukas Petrou, Associate Professor
Anastasios Delopoulos, Assistant Professor
Andreas Symeonidis, Lecturer

AI Team:

Team Leader: Emmanouil Tsardoulias
SLAM: Georgios Apostolidis, Panagiotis Thomaidis
Planner: Aikaterini Iliakopoulou, Andreas Kargakos
Kinematic Model: Nikolaos Zikos

Software Architecture Team:

Team Leader: Miltiadis Allamanis
Testing: Marina Stamatiadou, Pelagia Sikoudi- Amanatidou
GUI: Dimitrios Vitsios, Alaexandros Kalliontzis

Vision Team:

Team Leader: Michail Skolarikis
Face recognition: Fragkiskos Koufogiannis
Tag/Hole/Motion detection: Evaggelos Skartados, Georgios Aprilis, Vasilios Tsakalis

Voice recognition Team:

Team Leader: Nikolaos Zikos
Sound control: Petros Agelidis

Electronic design Team:

Team leader: Charalampos Serenis
Sensors: Nikolaos Tolis, Dimitrios Kanlis
Integration: Alexios Papadopoulos, Nikolaos Tselepis

Mechanical Team:

Team Leader: Nikolaos Michailidis
Motor control: Nikolaos Kourous

RoboArm Team:

Team Leader: Nikolaos Michailidis
Arm Kinematics: Dimitrios Papageorgiou
Trajectory Planning: Nikolaos Zikos, Maria Grammatikopoulou

Management Team:
Alexios Papadopoulos, Marina Stamatiadou